گذری به رسانه وبهداشت وبهزیستن اززبان متخصص وعمومأاجتماعی

اعتیاد ومهمترین پاسخهاوحقایق موجود !

اعتیاد به مواد مخدر وتوهم زا ومشکل بزرگ اعتیاد به گونه یی وسعت یافته که کمتر کسیرا میتوان یافت که به نوعی با این چالش ومرض مرتبط نباشد. حال این ارتباط ممکن است رابطه یک پزشک باشد، ویا دوستان وآشنایانی که با بیماران معتاد رابطه دارند،وشایداز نزدیک بامشکلات فردی معتاد درگیرباشند، ویافرزندان ونزدیکانی را دارند که برای آینده وی نگرانند، ویا اینکه نزدیکترین ارتباط ودرگیری مستقیم راداشته باشد،یعنی شخص معتادی که بیش از همه با این بلای صعب العلاج دست وپنجه نرم میکند.

        اما اصل مطلب این است که تمام این اشخاص وطبقات گوناگون سوالاتی در ذهن خود دارند،که برخی از این سوالات وابهامات اینها بسیار مهم وکلیدی هستند. ومتأسفانه با تمام تلاشی که کرده اند ،ویا آنهمه اطلاع رسانی که انجام گرفته است، نه تنهابه پاسخی قانع کننده نرسیده اند،بلکه هر روز مشوش تر وگمراه تر شده اند! ومسبب این بی خبری یکی خود آن شخص است که نمیتواند حقیقت را از میان آنهمه پاسخ پیدا کند ویا درک کند!!وعلت دیگر نظرات ناشیانه مردم وحتی بعضی پزشکانی است که حتی خودشان هم هنوز هیچ درک صحیحی از این معضل ندارند،ودیگر شیادان ومافیای موادمخدر وترک مواد مخدر است که بدنبال سود وسرمایه هستند.

                پس اینهم مهمترین پاسخها وآگاهیهای واجب واصلی، درباره مواد مخدرواعتیاد،وآنچه که دانستنش برای تمام اقشار جامعه لازم است. واز منظر من حیاتی آست.

                1 –--مواد مخدر ویا داروهای آرامبخش وبعضی مسکنها ومواد توهمزا وشادیبخش بسیار خطرناک،وباهیچکس نه شوخی دارند،ونه به کسی رحم میکنند.والتماس میکنم که چنین فکری نکنید که ،ای بابا همین یکباراست. آیا دوباره کی همچین پایی بده که دورهم جمع شیم!! اما من با اطمینان به شما عرض میکنم که ،زمانهای این مصرفهای تفریحانه وتنننی هر روزه به هم نزدیکتر میشوند، بطوریکه تفریح ماهیانه به هفتگی وبعداز آن به دوروز ه وعاقبت به اعتیادکامل ومصرف اجباری ولازم.
اما مواد مخدر سنتی ویا موادی که به همین منظور ساخته وتولید میشوند،مانند تریاک ،هروئین ،وحشیش،ونیز مواد صنعتی جدید به دلیل اینکه محفلی هستند(یعنی دور هم وباهم می نشینند وتفریح میکنند،وخاطره خوشی را برای آنان رقم میزند!وبا حالت سرخوشی کاذبی مهمانی شان را گرمتر میکنند!احتمالأ،هیولای سیاه اعتیاد تعدادی از این جمع خانوادگی ویا دوستانه را به کام ذلالت وتباهی ومرگ ونابودی میکشاند. پس:

                در این شرایط ودر چنین مهمانی یا دیدارهای خانوادگی ودر مسافرتهای دوستانه،  وجمع شدن گرد شمع وجود یکدیگر، واز گرما وحرارت وانرژی همدیگر نیروگرفتن را ،هرگز به بهانه تفریح وتفنن ولذت بیشتر، یکدیگر را در آتش تباه کننده مواد مخدر یا داروهای شادی آور نسوزانیدوبا دست خود ؛دوستان وخانواده های خودرا وخودتان را که اکنون انرژی وسلامتی خود وفرزندان معصوم وشاد خانواده را میبینید،با کشیدن یک بست تریاک یا یک کام بنگ وچرس ویا خوردن یک قرص اکس ویا حتی خوردن چندپیک عرق به ناسلامتی هم نابود وپژمرده ویکدیگر را، فقیری که محتاج به نان شب است نکنید.

           2 ---     وجای تأسف بسیاراست که مشاهده میکنیم ،زنان آبرومند خانواده ،ومادرانی که خود باید مدیر وسکاندار ارزشمند خانواده ها وبازوی پرتوان وچرخ محرک مردان وجوانان باشند، متآسفانه بعضی از ساده ترین آنها نیزدر بزم مردان خود وبر گرد منقل وتریاک کشی، یا میز عرق خوری آنها شرکت میکنند،!!آری مادری که در مصرف مواد مخدر ویا نوشیدن مشروب وقلیان کشی با دیگرمردان خانواده وشوهر وفرزندان تازه جوان خود رقابت میکند،وکودکانی که تماشاگر وبیننده این پارتی واشتباه یا نادانی والدین خویشند!!ویا: 
 زنی که با اندک بیماری ساده یی ،با تبلیغ یکی از دوستان ویا همسایگان زن ،که از شانس بد او با ایشان بر خورده وآشناست،میان یک صبح وظهر ،آنهم دوراز چشم شوهر وفرزندان خود ،دعوت ومبالغه زن دوستنمایی که در واقع دشمن اوست را با کمی اکراه وترس میپذیرد ،وبرای اولین دفعه خون خودرا با مواد کثیف آلوده میسازد. ومشاهده میشود که زنی آبرومند ومادری مسئول بی خبر از خانواده اسیر ظلمت وسیاهی اعتیا د میگردد.//پس ای زن ساده دل وای شوهران وای فرزندان به عقل رسیده همه شما در خانواده خود به کوچکترین تفاوت در رفتار وتغییر رنگ وروی افراد خانه ،با دقت زیاد به جزئیات رفتارها توجه کنید!!
 مثال:  مادری یا پدری که بی جهت مهربانتر شدند،آنهم مهری افراطی وچنذش آور!!بیماری حاد یا مزمنی که دیگر صاحبش اظهار ناراحتی ودرد وگله مندی از آن ندارد!!اینجاهم شاید لازم باشد که بسیار محتاطانه وبدون شک یا توجه فرد به وی شک کنید.

         3---(روابط جنسی) یک پرهیز دیگر که حتمأ باید مورد اعتنای جوانان قرار گیرد، مصرف مواد مخدر قبل از معاشقه و رابطه های جنسی است، چرا که همسران جوان زیادی را سراغ داریم که تنها به همین روش اسیر بلای سیاه اعتیاد وتباهی گشته اند. ویا دوست پسران ودوست دخترهایی که درکنارهم وباهم ذره ذره در بین معاشقه وکامجوئیهای خود در پنجه های تباه کننده موادمخدر واعتیاد اسیر وهلاک شده اند.وهرگز نتوانستند راهی برای نجات خودبیابند.
چراکه مواد مخدر نعوظ ولذت جنسی درمعاشرت جنسی را البته تاقبل از آنکه کاملأاسیر اعتیاد ننگین وتباه کننده نشده اند، طولانی تر ودر نتیجه لذت بخش ترمیکند،که این صددرصدیک اشتباه بزرگ وخطرناک است. پس پشت این چراغ قرمزهم  حتمأتوقف کنید.

         4 ---منطقه پرخطردیگری هم برای سقوط در پرتگاه نیستی واعتیاد وجود دارد ، که این یکی باکمال  تأثر بسیار کسانی را به کام هلاکت ونیستی میکشاند که از بهترین وفرهیخته ترین جوانان جامعه ما وجامعه دانش وتوسعه جهانی یعنی دانشجویان عزیز ماهستند.  والبته این عزیزان به دو بخش عمده ازنظر شعور واحساس خطر وشناخت خوب وبد تقسیم میشوند.
الف---یک گروه بسیار هوشیار وهدفمندند،ومعتقد به باورهای معنوی وسنتی ودینی،که ایشان نودونه درصد در امانند.
 ب ---دوم گروهی که از سطح هوشی کمتری برخوردارند،(البته گاهی هوش وخودشیفتگی زیادکاردست آدم میدهد!!).ودر ضمن قادرنیستندکه برای برنامه های درسی خود برنامه ریزی دقیق ومناسبی داشته باشند!ودر همین احوال اهل محفلهای دوستانه وخوشگذرانی هم هستند،که این علائق برمیگردد به عادات خانوادگی در محل یا شهر خودش!!

              (یک خاطره جالب اما عبرت اموز: روزی مهمان یکی از رفقای سابق بودم(13۶7). زمانیکه وارد شدم ملاحظه کردم که قبل ازمن شش نفر دیگر در این محفل دوستانه شرکت دارند.زمانیکه دوست میزبان من سایرمدعوین را به من معرفی میکرد ،راستش من از تعجب مو به تنم سیخ شد!! واین شگفتی عمیق وقتیکه شدت گرفت که فهمیدم ازاین دوستانی که همین روزها پزشک یا مهندس ووو...وو..میشوند،وازدانشجویان عزیز ماهستند.و هیچیک هم پیک وهمراه من هم نیستند(دروغ چرا، من درآن دوران جوانی بدلیل فرار از مواد مخدر گاهی آنهم در بعضی مراسم فقط نوشیدنیهای تلخ میخوردم1). و دیدم که این جوانان دانشجو ونیمه دانشمندمان،باولع خاصی بر گرد منقل و وافور حلقه زده وتانهایت امکان از عیش موادی خود کام میجویند!

             پس ای کسانیکه جوانان دلبند خود را با نام دانشجو به خوابگاهها ویا شهرستانهای دور میفرستید،حتمأ با وسواس خاصی وتقبل هزینه محسوس یا نامحسوس به رفتارآنها توجه کنید. زیرا که خوشگذرانی با دوستان ودر کنار این سرگرمیها جهنمی بنام اعتیاد به موادهم وجوددارد!! واعتماد شما به فرزند یا برادر وحتی دخترانتان هیچ مثمرثمر وپیشگیرنیست!!

             5 ---مصرف مواد مخدر قوی در شبهای امتحان به بهانه خواب نرفتن وبیدار ماندن در شبهای امتحان برای کمک بیکدیگر وجبران عقب افتادگیهای درسی شاید یکی از بدترین ومزورانه ترین روشهای مبتلابه اعتیاداست که بدبختانه تعداد قابل توجهی از دانشجویان جوان را اسیر ومفلوک میسازد. واین فلاکت همان اعتیاد است. متأسفانه دربعضی از این گردهم جمع شدنها ممکن است ،تنها یک یا دونفر از این جمع به مصرف مواد علاقه مندباشد ویا کاملأ معتاد باشد.
.همین یک شخص قادراست که این جمع دانشجو ویا دانش آموز را تشویق به مصرف کمی مواد مخدر یا توهم زا کند،ومبالغه کند که این ماده میتواند باعث شود که مغز وسلولهای خاکستری مغز شما ،مانند ساعت وستند شروع بکارکنند!!واینجاست که بعضی از این بیگناهان ساده دل ،برای تمام عمر به هرگونه مواد مخدر علاقه مند ومعتاد شوند.

              

             6--- یک مورد مهم دیگر هم وجوددارد که میتواند افراد را بویژه نوجوانان وجوانان را به پرتگاه اعتیاد نزدیک کند، که اتفاقأ شاید از همه موارد خطرسازترباشد. واین خطر بزرگ را پاتوقهای سر محل ایجادمیکند! بله همین ایستادن سر کوچه ها ویا در محله ،که اکثرأ بچه جوانها علاقه زیادی به این نوع وقت گذرانی با دوستان و بچه محلهای خود دارند.
 اگرچه اینگونه مراودات برای جوانانی که مهارت زندگی کردن را در خانواده های آگاه وآرام فراگرفته اند خوب وحتی از نظر شکلگیری شخصیت اجتماعی حتی لازم است!اما این در صورتیست که هم خانواده از دور مراقب این دوستان ونوع آنهاباشند،وهم خود فرد تازه جوان هم صحبتها ورفقای خودرا بشناسد،وبه محض اینکه احساس نمود که فردی در میان آنهاست که مثلأ به مصرف یک سیگار تمایل دارد ،یا مواد خطرناکتر؛بدون رودربایستی وتعارف این شخص را یا ارشاد ویا اینکه پس بزنند. ودرغیر این صورت این بچه محل گزنده را ازجمع خود طرد کنند،که صددرصد این رفتار شجاعانه برای آنها بهتر است.

 

آیا مواد مخدر واعتیاد ترک دارد؟ وآیا ترک اعتیاد آسان است؟


ترک اعتیادوموادمخدر بدون شک قابل انجام وشدنی است، اما:

                اعتیاد را شما یا وابستگان شما که در این سیاهچاله عذاب وبیماری دست وپامیزنند،بایدباورکنید که در ضمن شدن وتوانستن اراده ئی آهنین وقوی میخواهد،که این اراده وتصمیم واقعی زمانی ایجاد میشود که تنها برای خود وبخاطر نجات خود وبازگشتن به آغوش جامعه سلامت باشد.ونه اینکه برای پهلوان شدن وخوش تیپ شدن یا فخرفروشی آنهم ناآگاهانه اقدام به ترک مواد کنید،که این راه به ترکستان است و بازگشت به اعتیاد مجدد.

           1 --- امکان ندارد که کسی بتواند(حتی با جادو جنبل) سه روزه یا ده روزه ترک کند. وهرکس که شمارا به این نوع درمان تشویق کند یا نادان است ویا شیادی که میخواهد از اشتیاق وآرزوی شما سوءاستفاده کند وپولی کلان به جیب بریزد.

           2 --- ترک شش ساعته یا سه ساعته آنهم در خواب ودر حالت خلصه یکی از خنده دارترین ومضحکترین ادعاهائیست که میتوان شنید،وبیچاره تر وجاهل تر آنکس که باور کند!!وحتا یکذره شک نکنیدکه این افراد حتا اگر پزشک شماباشد یا بسیار نسبت به بیماری اعتیاد جاهل است ویا اینکه قصد فریب وسوءاستفاده از شوق یک معتاد یا خانواده یک معتادبرای ترک را دارد که در آتش اعتیاد فرزند یا شوهر خود میسوزد وبرای گریز از این مهلکه ونجات زندگی خود به هر سخنی گوش میدهد وباور میکند!

             پرانتز( آخه عزیز من مگه اعتیاد یک بیماری فیزیکی است؟ یا مثلأیک دست شکسته است که بشودآنرا در چندروز یا جندین ساعت جوش داد ویا بهم چسباند،تازه همان هم نمیشود)
چگونه امکان دارد شخصی را که سالها ی سال انرژی ومعشوقش یک نوع مواد مخدر یا ماده ئی صنعتی بوده،در او آنهم ده روزه یا شش ساعته تنفرایجاد کرد؟ مگرامکان دارد که جسم بیمارترین انسان را که تمام انواع بیماریهای جسمی وروحی وروانی را باهم ویکجا داراست ،چندساعته سالم وتندرست ساخت؟؟

               حتمآلازم است این موضوع رابدانید،پس خیلی گوش دهید!   الف /-- هیچ نمونه داروئی برای ترک موادمخدر ویا ترک هرنوع عادت دیگری حتی اگر عادت ساده ئی مانند وسواس هم باشد نه ساخته شده ونه وجود دارد. پس هرگز فریب این همه شبکه های ماهواره ئی را که مانند علف هرز وبه منظور همین فریبدادن شما ودر کنارش کسب درامد است نخورید ونخورید،به خداسوگندکه آنها دوست شما نیستند وتره هم برای من وشما خوردنمیکنند!

              ب /--هنوز در تمام دنیا دارو یا ماده ئی ساخته نشده است که قادرباشد در معتادی تنفر از مواد ایجادکند، واین یک غلو ویک دروغ بزرگ است،که باکمال تأسف حتا بعضی کارشناسان را هم فریب داده است!! پس داروی تنفراز مواد مخدر وجودندارد،ودر آینده هم نخواهدداشت!!
 
واما توضیحی برای این موضوع
:
 داروهایی که به شما معرفی شده بنام داروی تنفر!! تنها کاری که انجام میدهد اینست که با مصرف این داروها چه بشکل قرص کپسول یا آمپول،تا چند ساعت گیرنده های مواد مخدر را در بدن معتاد تا اندازه ئی بلوک میکند ،بدین معنا که چنانچه فرد معتاد در این چندساعت موادی مصرف کند این مواد جذب بدن او نمیشود،یا کمتر جذب میشود، درنتیجه آنطور که بایدنشئه نمیشود. در نتیجه آنقدر میکشد تا نشئه شود! وتنها خرجش چندبرابر میشود.(این شوخی بود).

            پس دانستید که داروی تنفر از مواد چیست وچگونه عمل میکند،حال این دارو را چه در خواب وشش ساعته وچه چنر روزه تجویز کنند تفاوت نمیکند، اگر توانستید عشق مجنون را به لیلی یکروزه یا ده روزه ازمیان ببرید ،بطوریکه مجنون ظرف چندساعت از لیلی متنفر شود، معتاد راهم میتوانید چند روزه ترک دهید..

          خون معتادرا عوض کردن یکی دیگر از موارد بسیار مضحک است، که متآسفانه عده ئی هم باور کرده وبه این کار بیهوده دست میزنند. پس اینرا بدانید که اگر با تعویض خون اعتیاد ترک ومعالجه میشد!!دیگر درتمام جهان مشکلی بنام اعتیاد وجود نداشت!چگونه میشود با مثلآتعویض خون (تازه اگر خون کامل عوض شدنی بود)، روان وروح وعادت را در کسی کنسل کرد ویک هوای نفس را که با جسم هم مربوط باشد برداشت.

           اما داروهائی که پزشکان متخصص وباوجدان تجویز میکنند .اولأ که با تشخیص پزشک متخصص دراین رشته داروهای مربوطه که ارزان هم هستند،بهمراه درمان وایجاد تحمل سندرمها ودرد حتمأ لازم است ،اما بدانید که اصل درمان ودارو شخص شما هستید، که با آگاهی کامل از شرایط موجود برای این حرکت مردانه ویا شجاعانه اراده خودرا هزینه کرده وتصمیم گرفته اید.وباید بدانید که معمولأداروئی که برای تحمل درد خماری وآرامش بیشتر شما تجویز میشوند هیچکدام داروی گرانی نیستند،وچنانچه کسی برای یک داروی نوظهور که ادعا میکند خودش هم باید آنرا تهیه کند!!پول کلانی از شماطلب کرد حتمأ شیاد است وقصد دارد با یک داروی دستساز وشاید هم آنرا از مواد مخدر تهیه وشارژ کرده باشد!شما را فریب دهد.

          اگر مشاهده میکنید که با مصرف یک نوع داروی ساختنی یا نوظهور ده یا پانزده روز را بدون درد وناراحتی گذراندید،ویا در این مدت  کمی نشئه هم میشدید ،شک نکنید که این دارو شمارا ترک نخواهد داد.وبه محض قطع دارو یعنی از هفته سوم به بعد تازه درد وناراحتی وخماری شما شروع میشود.پس سعی کنید که حتی الامکان برای ترک مواد از مراکز دولتی کمک ویاراهنمائی بخواهید.

          اما یک مسئله بسیار مهم را بشنوید وبه حرف من اعتماد کنید.وآن اینست که هرگز به خود وعده ندهید که پس از گذشت ده یا پانزده روز مانند توی فیلمها فردی میشوید کاملأ سالم که پهلوان میشوید،که هرگز اینگونه نیست. حال که شما عزیز من بواقع تصمیم به ترک مواد مخدر وگذار از منطقه شصت یا صد درجه زیر صفر را دارید ومیخواهید به زندگی سالم گذشته بازگردید،بهیچ وجه روزها را شماره نکنید ،وهفته هارا هم بحساب نیاورید،بلکه تنها نگاهتان به افق وروشنی سپیده دم باشد،

          همان نقطه که قول میدهم ناگهان خودرا در میان آن ودر قلب زندگی پاک خواهید دید./////تا بعد که هنوز نکات مهمی برای گفتن وهشدار دادن به معتاد وخانواده یک معتاد وبیمار دارم.

  Masoud_sedasat@yahoo.com ابوالقاسمی. مسعود.نوشته شده توسط مسعودابوالقاسمی در ساعت ۸:۵۰ قبل از ظهر | لینک  |